Natuurmonumenten & Herenboeren bundelen de krachten rond Rotterdam

Werken aan meer Herenboerderijen rond de stad

Op 7 juli jongstleden tekenden directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, Teo Wams, en voorzitter Herenboeren Nederland, Geert van der Veer, een samenwerkingsovereenkomst: samen gaan Herenboeren Nederland, Herenboeren Rotterdam en Natuurmonumenten zich inspannen om méér Herenboerderijen te realiseren rond de stad Rotterdam. Dankzij steun van de deelnemers  van de Nationale Postcode Loterij aan het programma Rotterdam de boer op! is er voor de komende twee jaar € 150.000,- beschikbaar gesteld aan Herenboeren Nederland om nieuwe locaties te helpen voorbereiden.

Herenboeren Nederland zal het beschikbaar gestelde geld inzetten om Herenboeren Rotterdam en betrokken coöperaties met de benodigde specialistische kennis te ondersteunen bij de voorbereiding van locaties. Voordat een herenboerderij daadwerkelijk kan starten, moeten immers veel kosten gemaakt worden om een locatie te ontwikkelen en met het bedrijf van start te kunnen gaan. 

De financiële impuls vanuit Rotterdam de boer op!  is een voorfinanciering aan Herenboeren Nederland: zodra zeker is dat een boerderij er daadwerkelijk komt, leggen coöperatieleden kapitaal in en kan de voorfinanciering weer terugvloeien, om te worden ingezet als voorfinanciering voor een volgend initiatief. De ambitie is om in 2023 – naast Herenboerderij De Vlinderstrik – gezamenlijk twee nieuwe locaties te hebben voorbereid.

Verbinding zoeken

“Als het gaat om behoud en herstel van biodiversiteit, liggen op het platteland de grote uitdagingen”, zo is de overtuiging van Natuurmonumenten-directeur Natuurbeheer Teo Wams: “Waar dat nódig is, zetten we als Natuurmonumenten in het landbouw-debat zaken op de agenda, en komen we met haalbare voorstellen waar de natuur snel echt wat aan heeft. Waar mógelijk zoeken we vooral verbinding en stimuleren we verbinding, tussen boer en burger, tussen stad en platteland. Want alleen met zijn allen kunnen we de biodiversiteitscrisis keren en de landbouw toekomst geven. Daarom geloof ik ook sterk in het concept van de Herenboerderij, als deel van de oplossing.” Wams is de afgelopen jaren dan ook actief betrokken geweest om de samenwerking tussen Natuurmonumenten en een aantal Herenboeren initiatieven tot stand te brengen.

Vlinderstrik: boeren binnen een natuurgebied

Een Herenboerderij is in potentie een optimale natuurinclusieve ‘buurman’ voor een beschermd natuurgebied. Aan de Noordrand van Rotterdam zag gebiedsmanager Rotterdam & Nieuwkoop Dirk Kunst, destijds gebiedsmanager Rotterdam & Nieuwkoop, -bij uitzondering- mogelijkheden om binnen een beschermd natuurgebied een Herenboerderij een plek te geven: “Ik woon zelf middenin Rotterdam. Op een feestje hoorde ik over Herenboeren, en was meteen enthousiast. Het gemeentelijk inrichtingsplan voor De Vlinderstrik uit 2014 voorzag al in behoud en herstel van een natuurrijk cultuurlandschap met weilanden, akkers en opgaande begroeiing. Het is een natuurgebied dat Natuurmonumenten beheert in opdracht van de gemeente; het is geen onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland of Natura 2000. Dat bood mogelijkheden voor een Herenboerderij binnen de grenzen van het natuurgebied. De gemeente is enthousiast en verleent veel medewerking. De locatie pal aan de stadsrand is natuurlijk ook bij uitstek geschikt voor een Herenboerderij. Zeker als straks het recreaduct over de snelweg A16 er ligt, kun je er vanuit de stad eenvoudig fietsend naartoe. Ik ben erg blij dat het gelukt is om hier in De Vlinderstrik de eerste Herenboerderij bij Rotterdam te realiseren.”

Gebiedssamenwerkingen natuurinclusieve landbouw

De initiatieven vanuit Natuurmonumenten om een bijdrage te leveren aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw beperken zich niet tot de samenwerking met Herenboeren. Op verschillende plekken in het land investeert Natuurmonumenten in innovatieve gebiedssamenwerkingen met agrarische ondernemers, waarbij het vergroten van de afzet via korte ketens steeds een aandachtspunt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld op Schiermonnikoog, in de regio Vechtplassen en ook op de agrarische gronden binnen een aantal Natuurmonumenten-landgoederen.

Rotterdam de boer op!

De versterkte samenwerking tussen Natuurmonumenten en Herenboeren rond Rotterdam en de financiering vanuit de Nationale Postcode Loterij voor meer Herenboerderijen rond de stad, is mogelijk dankzij het nieuwe Droomfonds-project ‘Rotterdam de boer op!’ Met dit project zet een coalitie van negentien partners, waaronder Herenboeren Nederland, de schouders onder het versnellen van de voedseltransitie in de regio Rotterdam. Natuurmonumenten is initiatiefnemer en hoofdaanvrager van ‘Rotterdam de boer op!’. Herenboeren Nederland was, in de persoon van voorzitter Geert van der Veer, van meet af aan bij de voorbereiding van de aanvraag betrokken. In februari van dit jaar kende de Nationale Postcode Loterij een startbedrag toe van € 5 miljoen toe voor uitvoering van het project. Van der Veer: “We zijn enthousiast over de samenwerking met Natuurmonumenten en de andere partijen in de regio Rotterdam die ieder vanuit hun eigen rol en bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand van grond tot mond. De financiële bijdrage van ‘Rotterdam de boer op!’ helpt ons verder om initiatieven in de regio goed te ondersteunen in het realiseren van nieuwe Herenboeren-locaties.”

Meer informatie over Rotterdam de boer op! is te vinden op www.rotterdamdeboerop.nl

Fotobijschrift:

V.l.n.r.: Romana Thijm (voorzitter coöperatie Herenboeren De Vlinderstrik), Geert van der Veer (bestuurder Herenboeren Nederland) en Teo Wams (directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten) bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst rond Herenboerderij Vlinderstrik, in mei 2019. Dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij krijgen Natuurmonumenten en Herenboeren meer armslag om samen te werken aan meer Herenboerderijen rond de stad.